TA Lulu

Description: 087825977191
Room: Instrumentasi 1 - Elektroforesis Agarose-1
Start Time: 17:00:00 - Wednesday 04 April 2018
Duration: 3 hours
End Time: 20:00:00 - Wednesday 04 April 2018
Type: Internal
Created By: lulu
Last Updated: 15:11:00 - Wednesday 04 April 2018
Repeat Type: None

Edit Entry
Delete Entry